Reklamačný poriadok

Úvod Dodanie tovaruReklamačný poriadok

1. Reklamáciu je možné uplatniť písomne poštou alebo e-mailom na obchod@zdravebylinky.sk, zaslaným predávajúcemu. V prípade zaslania tovaru späť na adresu predávajúceho je povinný kupujúci zaslať zásielku bežnou poštou ako doporučenú zásielku na adresu: AMNIZE s.r.o., Kapince 10, 951 24 Kapince V prípade vrátenia tovaru na adresu predávajúceho dobierkou, nebude táto zásielka prevzatá a bude odoslaná späť na adresu kupujúceho.

2.Pre uplatnenie reklamácie je nutné predložiť adekvátne doklad o kúpe tovaru. Reklamovaný tovar musí byť odoslaný so stručným popisom reklamácie a tovar musí byť zabalený do vhodného a dostatočne chrániaceho obalu, aby nedošlo k poškodeniu pri preprave. Na prepravu tovaru odporúčame označiť zásielku príslušnými symbolmi.

3.Reklamácia, vrátane odstránenia vady, musí vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty sa kupujúcemu priznávajú rovnaké práva, ako by sa jednalo o neodstrániteľnú chybu.

4.Kupujúci zasiela tovar na reklamáciu na vlastne náklady, po vybavení reklamácie, reklamovaný tovar kupujúcemu bude zaslaný späť na náklady predávajúceho.

5.Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu a zaškrtnutím políčka, že súhlasí s obchodnými podmienkami potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon").

6.Reklamácia sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

7.Počas záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru vrátane príslušenstva, spolu so záručným listom a dokladom o zaplatení.

8.Ak tovar vykazuje vady, zákazník má právo uplatniť reklamáciu .

9.Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu.

10.Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:

a)nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu.

b)uplynutím záručnej doby tovaru

c)poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami

d) poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci.

e) ak vady vznikli bežným opotrebovaním

11.Záručná doba je 24 mesiacov , pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná, a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou.

Copyright 2018 - 2020 © Zdravé bylinky