Obchodné podmienky

Úvod KontaktObchodné podmienky

I. Všeobecné ustanovenia

1.Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je :

ANMIZE s.r.o.

Kapince 10
951 24 Kapince

IČO: 47732938

DIČ: 2024072468

IČ DPH: SK2024072468

Bankové spojenie: 2400580584/8330, Fio banka, a.s., pobčka zahraničnej banky

Zapísaný v obchodnom registri Okresého súdu Nitra, odd. Sro, vl.č. 37157/N

(ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho www.zdravebylinky.sk .

2.Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Zákazník dostane tieto obchodné podmienky ako súčasť mailu ešte pred obdŕžaním balíka. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

II. Práva a povinnosti predávajúceho

1.Predávajúci je povinný:

a) dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
b) odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad).

2.Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

III. Práva a povinnosti kupujúceho

1.Kupujúci je povinný:

a) prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,
b) zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru, pokiaľ sa na neho nevzťahuje výnimka o bezplatnom doručení tovaru. V prípade, že zákazník na prvýkrát neprevzal zásielku a zažiada opätovné zaslanie, znáša všetky náklady spojené s týmto úkonom, to znamená poštovné pri prvom zaslaní, poštovné pri druhom zaslaní ako aj platbu, ktorú uhradil predávajúci prepravcovi za vrátenú platbu.

c) nájdené chyby okamžite reklamovať, z toho dôvodu, že akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú predávajúcim akceptovane

d) nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho,

e) v prípade, ak Vám bude balík doručený s viditeľným poškodením, nepreberajte ho od prepravcu. Na neskoršie reklamácie vzniknuté poškodením tovaru nebude prihliadnuté

2.Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

IV. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy – „objednávky"

1.Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme e-mailovej správy kupujúceho zaslaného predávajúcemu a/alebo vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho a/alebo vo forme telefonickej objednávky kupujúceho predávajúcemu (ďalej len "objednávka").

2.Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je telefonické alebo e-mailové potvrdenie predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky a po overení dostupnosti a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim označené ako "potvrdenie/prijatie objednávky".

3.Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, prípadne iné údaje.

V. Dodacie podmienky

1.Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho po zaplatení splniť a tovar dodať kupujúcemu v lehote do 25 dní ak pri jednotlivom tovare nie je uvedené ináč.

2.Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim.

3.Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru pred uplynutím lehoty dohodnutej v kúpnej zmluve.

4.Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v akceptácii objednávky predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak.

5.V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru.

6.Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v V.2. Obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote do 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

VI. Cena poštovného

Preprava Slovenskou poštou - dobierka : 3,90 €

Preprava Slovenskou poštou - platba vopred: 2,90 €

Osobný odber: 0 €

- AMNIZE s.r.o., predajňa Male Zálužie, Biskupová

VII. Kúpna cena

1.Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len "kúpna cena")  dobierkou v mieste dodania tovaru alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v záväznej akceptácii objednávky.

2.V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

3.Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

4.V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

VIII. Reklamácia

1. Reklamáciu je možné uplatniť písomne poštou alebo e-mailom na obchod@zdravebylinky.sk, zaslaným predávajúcemu. V prípade zaslania tovaru späť na adresu predávajúceho je povinný kupujúci zaslať zásielku bežnou poštou ako doporučenú zásielku na adresu: AMNIZE s.r.o., Kapince 10, 951 24 Kapince V prípade vrátenia tovaru na adresu predávajúceho dobierkou, nebude táto zásielka prevzatá a bude odoslaná späť na adresu kupujúceho.

2.Pre uplatnenie reklamácie je nutné predložiť adekvátne doklad o kúpe tovaru. Reklamovaný tovar musí byť odoslaný so stručným popisom reklamácie a tovar musí byť zabalený do vhodného a dostatočne chrániaceho obalu, aby nedošlo k poškodeniu pri preprave. Na prepravu tovaru odporúčame označiť zásielku príslušnými symbolmi.

3.Reklamácia, vrátane odstránenia vady, musí vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty sa kupujúcemu priznávajú rovnaké práva, ako by sa jednalo o neodstrániteľnú chybu.

4.Kupujúci zasiela tovar na reklamáciu na vlastne náklady, po vybavení reklamácie, reklamovaný tovar kupujúcemu bude zaslaný späť na náklady predávajúceho.

5.Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu a zaškrtnutím políčka, že súhlasí s obchodnými podmienkami potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon").

6.Reklamácia sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

7.Počas záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru vrátane príslušenstva, spolu so záručným listom a dokladom o zaplatení.

8.Ak tovar vykazuje vady, zákazník má právo uplatniť reklamáciu .

9.Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu.

10.Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:

a)nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu.

b)uplynutím záručnej doby tovaru

c)poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami

d) poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci.

e) ak vady vznikli bežným opotrebovaním

11.Záručná doba je 24 mesiacov , pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná, a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou.

IX. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

1.Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, v lehote najneskôr do 15 dní.

2.Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 7 pracovných dní od prevzatia tovaru podľa  týchto všeobecných obchodných podmienok bez udania dôvodu v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji").

3.Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou na e-mailovú adresu: obchod@zdravebylinky.sk

4.Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto všeobecných obchodných podmienok musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu.

5.V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo jej časť  - ak je predmetom odstúpenia od zmluvy len časť tovaru v lehote do 15 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim alebo poštovým peňažným poukazom.

6. Vrátený tovar je potrebné zaslať doporučene 1. triedou na adresu AMNIZE s.r.o., Kapince 10, 951 24 Kapince . Zásielky zaslané na dobierku nebudú prevzaté a budú Vám vrátené späť.

X. Osobné údaje a ich ochrana

1. Prevádzkovateľ internetového obchodu prehlasuje a zaväzuje sa, že všetky údaje ktoré získa od svojich zákazníkov a ktoré sú potrebné k objednaniu tovaru, budú slúžiť výhradne ku komunikácii so zákazníkom a nebudú poskytnuté k dispozícii tretím osobám.

XI. Upozornenia

1. že všetky informácie na tejto stránke majú informačný charakter a v žiadnom prípade neslúžia ako náhrada liečby predpísanej lekárom. Odporúčame preto všetky vaše zdravotné problémy konzultovať s vašim ošetrujúcim lekárom, predovšetkým pokiaľ ide o tehotné a dojčiace ženy, malé deti, resp. ľudí trpiacich vážnymi ochoreniami!

2.Všetky informácie o výživových a zdravotných tvrdeniach uvedené na našej stránke sú len súborom informácií voľne prístupných z domácich a zahraničných informačných zdrojov a za žiadnych okolností nie sú dôkazom o skutočnom pôsobení potraviny prípadne jej nutričných a liečivých účinkoch. Možné pozitívne ale aj nežiadúce účinky potraviny treba pred použitím vždy vopred konzultovať so svojím lekárom!

3. Rady, informácie a recepty, ktoré sú tu uvedené nenahrádzajú rady lekára.

 

XII. Alternatívne riešenie sporov

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na obchod@zdravebylinky.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

XIII. Záverečné ustanovenia

1.Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

2.Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ.

3.Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

4.Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

5.Kupujúci (pred odoslaním objednávky) zaškrtnutím políčka, že súhlasil s obchodnými podmienkami súhlasí s tým, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

 

XIV.. Ochrana osobných údajov

14.1 Spoločnosť ANMIZE s.r.o. sa v plnej miere riadi zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Naša spoločnosť rešpektuje Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme však poznať niektoré vaše osobné dáta. Tieto dáta chránime pred zneužitím a zaručujeme Vám, že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu Vaše kontaktné informácie a údaje o vašich nákupoch.


14.2 Používaním tohto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok. Registráciou zákazníka, žiadateľa o novinky (tzv. newsletter), účastníka ankety a ďalších iných foriem registrácie automaticky súhlasíte, že môžete byt informovaný o novinkách v našom internetovom obchode e-mailom alebo telefonicky. Ak si naďalej nebudete želať tieto informácie, máte možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť podľa postupu uvedeného v každej zasielanej správe.


14.3 Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (heckerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

Copyright 2018 - 2020 © Zdravé bylinky